1399/12/01
آشنایی با سامانه ی علم سنجی و نحوه ی تکمیل پروفایل ها
آشنایی با سامانه ی علم سنجی و نحوه ی تکمیل پروفایل ها
💢برگزاری کارگاه مجازی " آشنایی با سامانه ی علم سنجی و نحوه ی تکمیل پروفایل ها" در راستای به روزرسانی اعضای هیئت علمی
1399/10/17
وبینار آشنایی با سامانه های نوپا
وبینار آشنایی با سامانه های نوپا مورخ 99/10/23
1398/09/04
تمدید مهلت ارسال مدارک جهت انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده هفته پژوهش و فناوری سال 1398
1398/08/04
حمایت از مقالات منتشره در حوزه علوم شناختی
حمایت از مقالات منتشره در حوزه علوم شناختی