کارشناسان اداره علم سنجی

کارشناس

شرح وظایف

شماره تماس و آدرس ایمیل

نیلوفر گمشادزایی

به روز رساني سامانه علم سنجي 
گزارش دوره اي شاخصهاي علم سنجي بر مبناي سامانه علم سنجي
(پایش)
پاسخگويي به بازخوردهاي سامانه علم سنجي
 

تلفن تماس:  33295794- 054

           21- 33295717-054 داخلی 1269

ایمیل :  niloofar.gamshad@gmail.com

 

وحیده نارویی

به روز رساني سامانه علم سنجي 
گزارش دوره اي شاخصهاي علم سنجي بر مبناي سامانه علم
سنجي(پایش)
پاسخگويي به بازخوردهاي سامانه علم سنجي
 

تلفن تماس:  33295794- 054

           21- 33295717-054 داخلی 1269

ایمیل :  naroueivahide@yahoo.com

 


علم سنجی

محتوای مرتبط