کارشناسان اداره علم سنجی

کارشناس

شرح وظایف

شماره تماس و آدرس ایمیل

نیلوفر گمشادزایی

به روز رساني سامانه علم سنجي 
گزارش دوره اي شاخصهاي علم سنجي بر مبناي سامانه علم سنجي
(پایش)
پاسخگويي به بازخوردهاي سامانه علم سنجي

شماره تماس: 33295794-054

33295720 داخلی 1269

ایمیل:

Niloofar.gamshad@gmail.com

وحیده نارویی

به روز رساني سامانه علم سنجي 
گزارش دوره اي شاخصهاي علم سنجي بر مبناي سامانه علم سنجي
(پایش)
پاسخگويي به بازخوردهاي سامانه علم سنجي

شماره تماس: 33295794-054

33295720 داخلی 1269

ایمیل:

naroueivahide@yahoo.com


علم سنجی

محتوای مرتبط