اهداف و شرح وظایف علم سنجی

اهداف اصلی علم‌سنجی

·         تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های علمی و پژوهشی،

·         مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی،

·         ارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی،

·         بررسی برون‌داد، بازدهی/ عملکرد و تأثیر گذاری علمی،

·         بهره وری مناسب از امکانات و توانمندی های موجود جهت پژوهش،

·         برقراری توازن میان بودجه و هزینه های پژوهشی،

·         بررسی شاخصه های رشد و توسعه علوم( شاخصه های تحقیق و توسعه، منابع انسانی، پروانه های ثبت اختراع، موازنه تجاری سازی علوم و قراردادهای فناوری، ساختاری، عملکردی، مالی و …

·         کشف روابط و الگوهای موجود میان دانشمندان، حوزه های پژوهشی، کشورها و

·         ارزیابی صحیح و رتبه بندی پژوهشگران، مؤسسه ها، کشورها، مجلات تخصصی، موضوعات تخصصی و

·         سنجش و ارزیابی نوآوری های علمی،

·         همکاری و مشارکت علمی، شبکه های هم تألیفی، بررسی انواع تقلب های علمی و سرقت علمی.

ضرورت علم سنجی

·         سنجش و ارزیابی سریع تولیدات علمی در سطح کلان: اندازه گیری و ارزیابی تولیدات علمی با استفاده از شاخص های پذیرفته شده بین المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آن ها،

·         دشواری ارزیابی کیفی حجم عظیم تولیدات علمی بین المللی و ضرورت استفاده از ابزارهای آماری، شناسایی حوزه های علمی مورد توجّه در کشورهای پیشرو و مقایسه آن با کشورهای رقیب، به منظور تدوین برنامه های راهبردی صحیح،

·         کمک به آینده اندیشی علوم در جهان.

شرح وظایف اداره علم سنجی

 

 

 


علم سنجی

محتوای مرتبط